Vägen till Torsö då och nu

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

På Typografiska kårens och Generalstabens karta i utgåva 1869 kan man konstatera att landvägen genom Istaby till Torsö i stort hade samma sträckning som i våra dagar. Från att ha svängt av vid ”smena” uppe i Istaby synes det som om nuvarande Torsövägen hade större betydelse som genomfartsled över Grammahagen till Siretorp än vad den har i dag. Vägen ner till Torsö fiskeläge verkar på kartan vara mer som en ”avstickare” och förefaller väsentligt slingrigare än ”Grammahags/Siretorpsvägen”. Sillerviken har gett namn åt Sillnäs
En annan intressant detalj är att kartan måhända kastar ett förklaringens ljus över namnet Sillnäs. Om än inte själva namnet på udden anges, så kan man utläsa att viken väster om Torsöviken – idag benämnd Sandviken – heter Sillerviken. Detta förhållande förklarar namnet på nutidens fyrkrönta udde väster om Torsö.

Torsövägen asfalterad för c:a 25 år sedan
Vägen från Istaby ner till fiskeläget var som den var i 100 år och först in på 1970-talet blev den belagd med oljegrus och asfalt. Dåvarande Mjällby kommun gjorde i februari 1969 en framställning till vägförvaltningen om att få vägen oljegrusad.
Framställan beviljades och arbetet påbörjades och färdigställdes samma år.


Källa: Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
Rapport 54 ”Medeltisstaden Sölvesborg”, Marit Anglert.