Kronosaunnen skyddat naturområde

”Kronosaunnen” skyddat naturområde

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Strandvallarna vid Torsö, med undantag av ”Holmen” består av nästan enbart sand. Det framgår som mest tydligt öster om själva fiskeläget vid ”Tjallis backar”, där den vita sjösanden ligger i öppen dager. ”Holmen”, sydväst om hamnen och läget är till sin natur mera stenig och binder gräsväxt och buskvegetation bättre.
På ”Holmens” västra sida går Västra Torsöviken in och inne vid stranden påminner oss det dialektala ”Kronosaunnen” om tidigare generationers problem med flygsanden.

Sjötång kördes bort
Brukarna av Istabyjordarna var ett flitigt tångkörande släkte, skriver Nils Nilsson i Listersläktens historia. Bönderna körde bort sjötången och använde den på åkrarna som gödningsmedel. Resultatet blev att ingen sjötång låg kvar vid stranden och band den lättflyktiga sanden. Därför började sanden med tiden att tränga längre och längre upp mot bebyggda områden i Istaby.

Ingripande från myndigheterna
”Saken var så pass allvarlig att den föranledde ett ingripande från de statliga myndigheterna”, skriver Nilsson. Bönderna i Istaby ålades att plantera tallskog i ett bälte längs med Torsöstrandens sanddynor. Alla åtföljde inte uppmaningen varför Kronan själv lät plantera vissa arealer, bl.a. området inne i Västra Torsöviken (fastigheten Istaby 59:1).
Denna plantering blev benämnd ”Kronoferet” och ”Kronosaunnen”.
Under flera år upprätthölls områdets skötsel och tillsyn av min morfar Bernhard Thörnberg E:17.
På uppdrag av Kronojägaren hade morfar att, mot fri vedbrand, se till stängsel och viss gallring/röjning av sly. Ett par gånger om året kom Kronans höge befallningsman på besök till morfar Bernhard för att göra upp om ersättning och annat praktiskt.

Naturreservat
År 1993 gav Sölvesborgs kommunfullmäktige sin välsignelse åt att det c:a 35 ha stora området skulle bli naturreservat. Ett av fullmäktiges villkor var att statens naturvårdsverk gav ekonomiskt bidrag. I januari 1994 meddelade verket att 200.000 kr beviljats i bidrag till markförvärv mot att området skyddas som naturreservat. Förvaltningen av reservatet skall bekostas av kommunen.