Kontrakt

Arrendekontrakt O:1

o1_arrende1

o1_arrende2


Avskrift. . ( 12 kronor om året)

Till Fiskaren Jöns Bengtsson på Tosse och hustru eller dess rättsinnehavare bortstädjer jag på
37 års tid från nästa nyår räknat den Fiskeplats på Tosse Fiskeläge som lyder under mitt
hemman No 1 o 15 Istaby och som bemälte Jöns Bengtsson nu innehar och brukar samt har
bebygdt, mot en årlig afgäld av Femton (15) Kronor, som betalas till jordegaren varje år den
1 Augusti; samt vilkor i öfrigt: att arendatorn skall sjelf hålla stängslen omkring platsen samt
att någon inteckning för detta kontrakt ej får ega rum uti mitt hemman.
Sålunda överenskommit.

Istaby den 1 Oktober 1887.

Nils Axel Nilsson
Jordegare

Jöns Bengtsson Torsö
Städjare

Till vittne:
Bengta Mattisdotter
Pella Mattisdotter

Omstående Kontrakt transporteras på Fiskaren Fridolf Persson på Tosse Trettiosju (37) års tid
från detta års början räknat med samma rättigheter och skyldigheter Försäkras

Tosse den 24 Mars 1915.

Fridolf Persson
Arrendator

Nils Nilsson
Jordegare Istaby No 15