Sjökapten M.K. Nordfeldt

Sven Hörberg råkade i början av 1890-talet i kontrovers med en sjökapten M. K. Nordfeldt,
vilken enligt Hörberg olovligt skulle ha avvikit från sitt fartyg.

I skeppsdagboken för skonertskeppet Föreningen kan man den 14 juli 1890 läsa följande:

Fartyget hindrat att intaga barlast genom S. Hörbergs i Hellevik åtgöranden”.

Den 16 juli: ”Fartygget ligger overksamt på grund av order från S. Hörberg, Hellevik” och
den 19 juli: ”Öfverlemnat befälet och vården af fartyget till kapten B. A. Willbergh på grund af rederiets order”. Fartyget låg vid denna tid i London efter att ha varit på Barbados, Frontera i sydöstra Mexico samt på en plats med namnet Chiltapee där man legat i öppet vatten och lastat mahognystockar från en flotte. Här inträffade en incident
som i skeppsdagboken relateras: Den 8 maj 1890: ”Mycket hög nordlig sjö, fartyget har arbetat och slingrat mycket våldsamt hvarunder mahognyflotten stundtals slagit hårdt emot fartyget. Kl 1 på natten råkade en del af vattenlagret i drift hvarvid två vattenfat slogos sönder. Kl 7 f.m beslöts i samråd med styrman och den öfriga besättningen samt
stufvaren (anvisad af lastafsädaren), att då ingen utsigt till bättre väder för lastning förefinnes och förtöjningarna av magognyflotten börja gifva efter och visa sig nästan utslitna och osäkra, samt då det är omöjligt att anbringa några nya förtöjningar, det bästa som kan göras under närvarande förhållande, för att rädda ifrågavarande last är, att släppa flotten i drift, då nu rådande wind och ström helt säkert inom kort tid vill föra densamma upp på stranden ett stycke wäg ifrån inloppet till Chiltapee”.

”Detta beslut sattes genast i verkställighet och efter hvad det vill synas ifrån fartyget med åsyftat resultat. För att förekomma ofvannämnda last att drifva till sjös och förloras med den starka ström som sätter ut från land ifrån cirka kl 10 på dagen till motsvarande tid på natten, fattades och utfördes ofvannämnda beslut”. Undertecknat av kapten M. K. Nordfeldt, styrman Pyk samt matroserna Pettersson och Nilsson och lättmatrosen Nilsson.

Rättegången som följde refereas i Karlshamns Allehanda den 26 januari 1892. ”Hufvudredare mot befälhafvare. I det under denna rubrik på sin tid af oss referenade målet meddelade härvarande rådhusrätt som bekant utslag hvarigenom käromålet i allo ogillades och som käranden emot bättre vetande fullföljt sina svåra ansvarsyrkanden mot kapten M.K Nordfeldt, hvilken rätten, på grund af hvad i målet förekommit, hvarken kunde anse gjort sig skyldig till olofligt afvikande från honom anförtrodt fartyg eller hafva orsakat rederiet någon förlust, ej heller i någon mån underlåtid hvad honom som befälhafvare ålagts, dömdes käranden S. Hörberg till fängelse i en månad och att
ersätta kapten Nordfeldt skäligen ansedda 500 kronor, jämte 100 kronor i rättegångskostnader. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge har nu till alla delar fastställt rådhusrättens utslag”.

Ärendet gick senare till K. m:t som befriade Sven Hörberg från fängelsedomen då man funnit att åtalet tillkommit av oförstånd. Däremot dömdes hörberg att böta 50 kronor samt att i skadestånd till kapten M. K. Nordfeldt utge 500 kronor (det utdömda skadeståndet torde i dagens (1996) penningvärde motsvara minst 20.000 kronor. Förf. anm).

Sven Hörberg slutade som nämnts 1893 som huvudredare. Han var då 73 år gammal.

(Birgitta Thorös anmärkning, Kapten MK Nordfeldt är bror till Birgitta Thorös farfars mor ”Munka” Lenan (se ’Munkahålet’).


Skutan ”Föreningen”

”Föreningen”. En del data om henne. Hon var på 86,5 nyläster och befälhavare var Johan, Peter Hörberg. Redare skeppsbyggare O.A. Brodin i Gefle och hemorten var Gefle.

År 1876 får hon Hellevik som hemort. Delägare antalet är 46 personer varav 41 stycken från Listerlandet. Redare var Sven Hörberg.

Såld i Köpenhamn den 11/4 1904 för 8000 kr. med O. Eriksson. Marum Wätö Arholma som redare. Den 28/4 1916 finner vi P.A Elfving i Länna som huvudredare. Den 10/11 1921 meddelades att hon blivit upphuggd på Högmarsö.


Avskrivet från Skriften om Kapten Hörberg, skriven av Folke Johansson.

”Hellevikssonen som blev långfärdsseglare”