Sjömansrulla från ångaren s/s Hilnor

Raritet från 1882:

Sjömansrulla från ångaren s/s Hilnor

Befälhavare: Per Ohlsson, Torsö (min mormors far)

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Ett av de två inregistrerade handelsfartygen som funnits på Torsö tillhörde min mormors far – Per Ohlsson, (V:19-6). Ett annat var jakten Nord, som fördes av Per Thörnberg ”Skriga-Pellen” (min morfars far) (F:8). Så värst många uppgifter om fartygen finns inte men en gulnad sjömansrulla som finns bevarad från ångaren Hilnor berättar något om Torsös bidrag till den svenska handelsflottans historia.
Rullan är utfärdad den 21 juni 1882 av Sjömanshuset, Direktionen i Karlshamn och utställd på svenska handelsfartyget – ångaren Hilnor från Sölvesborg, gällande för ”årets seglationstid”.

Destination Preussen
Av den gamla handlingen kan utläsas att Hilnor var destinerad till Preusen. Att fartyget verkligen varit i Presussen visar en stämpel på handlingen med texten ”Kongl. Svenska och Norrska vicekonsulatet i Colberg” samt en notering undertecknad av Carl Lehmenz, daterad Colberg 28 juni 1882.
En annan anteckning i SJÖMANSRULLAN visar att man återkommit till Svensk hamn efter resan till Kolberg. Anteckningen är signerad Jerker Larsson – ombudsman och daterad 7 aug. 1882. Den sirligt handskrivna noteringen lyder: ” Tonafgiften för augusti månad är betald”
Några noteringar om last finns inte, och inte heller finns antecknat något om Hilnors vidare resor och öden på havet.

Skämd sill i lasten
Enligt uppgifter från säker källa (mästerlots och båtolog Per-Anders Persson, Hällevik) bestod S/s Hilnors last vid resan till Preussen av (salt?)sill. De driftiga och äventyrliga Listerborna räknade med bra förtjänst genom att sälja sillfångsten på andra sidan Östersjön.
Med de hade inte räknat med den rådande högsommarvärmens inverkan på sill-lasten. Sommaren 1882 var ovanligt varm. Den ihärdiga solhettan fick hela lasten att bli skämd under resans gång och därmed omöjlig att sälja vid framkomsten. Så resan till Kolberg, Preussen, blev sålunda både den första och sista resan i svenska handelsflottans tjänst för steamship Hilnor.

3 man i besättningen
Besättningen på resan till Preussen är nogsamt noterad och angiven i rullan. ”Påmönstringsdag, tjenstebefattning ombord, födelseår och hyra” finns nedpräntade i sirlig handskrift.
Befälhavare var oexaminerade Pehr Olsson, * 1842 (V:19-6), Bästeman N. Olsson* 1847 och maskinist Y Persson* 1850. Samtliga k yrkoskrivna i Mjällby å Blekinge Län.
Hyran för var och en av besättningen anges till 25 kr per månad och i en anteckning finns noterat att ”Brännvinspengarna äro inräknade i hyrorna”.
Jo, jo!


(Hilnor finns omnämnd i en artikel av Yngve Rollof, Blekingeboken 1987.)