Omkomna under fiske 23 okt 1885

Skrivet av Folke Johansson

Fiskaren Ola Johannesson, nr 4 Torsö, född 9/7 1843 och son till fiskaren Johannes Olsson och Inga Olasdotter, Stiby.
Fiskaresonen Johan Olsson, född 25/11 1865 och son till Ola Johannesson.

Efterlämnade änkan Elsa Persdotter, född 1/11 1842 och dotter till fiskaren Per Larsson och Kersta Jönsdotter, Nogersund samt barnen:

Pella född 11/7 1867
Olof född 3/2 1870
Lovisa född 3/12 1872
Mattis född 13/7 1875
Emma född 15/4 1878
Jenny Karolina född 25/4 1882
Ludvig född 3/5 1885

Fiskaren Nils Andersson, nr 5 Torsö, född 16/3 1851 och son till fiskaren Anders Nilsson och Elna Larsdotter, Torsö.

Efterlämnade änkan Ingri Olsdotter, född 12/5 1855 och dotter till fiskaren Ola Svensson och Sissa Nilsdotter, Hörvik, samt deras gemensamma barn:

Oscar August född 16/5 1877
Ida Sofia född 22/11 1880
Ernst Leander född 6/3 1885

Fiskaren Lars Andersson Törnberg, Torsö, född 24/6 1848 och son till fiskaren Anders Nilsson och Elna Larsdotter, Torsö.

Efterlämnade änkan Kristina Svensdotter, född 25/11 1852 och dotter till fiskaren Sven Hansson och Sissa Pehrsdotter, Torsö samt följande barn:

Carl August Ludvig född 3/10 1874 (i äktenskapet med Hanna Svensdotter)

Oscar Herman född 11/6 1878
Emil Sigfrid född 31/12 1879
Per Ludvig född 5/7 1881
Lydia Karolina född 2/5 1886, året efter faderns bortgång.


(Källa: Mjällby Församlings kyrkböcker)


Karlshamns Allehanda 4 nov 1885
Fyra fiskare hafwa drunknat skrifwes till Karlshamns Allehanda från Mjellby.
Natten mellan den 22 och 23 oktober omkommo nemligen ute på sjön på wådligt sätt fiskrarne Nils Andersson, Jöns Andersson, Ola Johannesson och en son till den sistnämnde.
Samtlige woro från Tossö. Troligen hafwa de blifwit öfwerseglade af någon båt.

Vid efterforskning har det visat sig att det är Lars Andersson Törnberg, inte Jöns Andersson som omkommit. (författarens anm.)

Karlshamns Allehanda 7 nov 1885
Fyra fiskare drunknade och tre familjer utan stöd.

Wi meddelade i förra numret att fiskrarne Nils Andersson, Jöns Andersson, Ola Johannesson och dennes son, alla från Tossö, under sitt fiske den 22 oktober drunknat. Genom denna olycka hafwa 3 enkor och 15 minderåriga barn förlorat sitt stöd, och framtiden ter sig för dem hopplöst.
En mängd fiskredskap och fiskebåten gick nämligen också förlorad, och snart torde brist och nöd warda de efterlefwandes tunga lott om ej hjelpsam hand räckes dem.

Det är derför wi wilja uppmana hwar och en som ömmar för de af olyckan drabbade familjerna att söka något lindra de efterlefwande enkorna och barnens bekymmersamma belägenhet. Alltid har man något att gifwa och äfwen den minsta gåfwa kan, då nöden står för dörren, wara till rätt stor hjelp. Lista för tecknande af bidrag till de olyckliga familjerna finnes utlagd å denna tidnings kontor. För inkommande medel skall i tidningen redogöras.

Karlshamns Allehanda 18 nov 1885
Hafwets offer. För de af oss förut omnämnda fiskrarnes från Tossö enkor och barn wädja wi ännu en gång till allmänheten. Lista finnes utlagd i wårt kontor och för medlen skall redowisas i tidningen. Wi hoppas att allmänheten will wisa sitt deltagande för de dödas familjer helst snar hjelp är af nöden.

Den 25 november hade influtit kronor 10:-. Den 9 december ytterligare kr 4:75. När insamlingen i Karlshamn avslutades på julafton uppgick beloppet till kr 23:25.
I dagens penningvärde cirka 1000 kr. (författarens anm.)


Skrivet av Folke Johansson, 1995