Carlshamns Allehanda lördagen den 13 maj 1854

Skrivet av Folke Johansson

För nedanstående har plats blifwit begärd i Tidningen.

”Ehuru allmänhetens Wälgörenhet nog ofta under närvarande tid tagits i anspråk, har jag dock ansett det för min pligt att låta den swåra olycka, som öfwergått många familjer inom denna församling och derigenom medelbarligen församlingen sjelf, komma till deras kännedom, som ännu äga wilja och förmåga att bistå nödens barn.

– Fredagen den 5 dennes på e.m. utgingo såsom wanligt samtlige här boende fiskare på fiske till ett antal af omkring 300 personer. Wädret var då wackert och inga tecken till storm wisade sig, men kl. omkring 1 på natten utbröt ostlig storm, som satte hafWet i fullkomligt uppror och under de få timmar den rasade bäddade en för tidig graf åt icke mindre än 23 män i sin bästa hälsa och kraftfullaste ålder, af wilka de flesta woro gifta, efterlemnande enkor och tillsammans femtio ett (51) faderlösa barn, största delen pa Hellewiks fiskeläge.

Äfwen familjer, wilkas fäder ännu lefwa, hafwa förlorat wuxna söner, som woro deras enda stöd, t ex en fattig familj, der fader, moder och 3 barn äro sjuka, förlorade twenne raska och arbetsamma söner, som hittills varit hela familjens stöd och hjelp.

På samma gång, som de nu sörjande familjerna förlorade makar, fäder och bröder, förlorade de flesta ibland dem den dyrbaraste delen af sin egendom, sin fiskesredskap, så att de nu, under den för deras yrke gynnsammaste årstiden, äro ur stånd att något förtjena för sitt uppehälle. Det som ytterligare förwärrar belägenheten är den omständigheten, att
äfwen de, som undkommit wågorna, mer eller mindre lidit skada eller förlust på redskap till ett wärde af 5000 rdr rgs och derföre äro till största delen ur stånd att, såsom eljest warit vanligt, hjelpa de öfwergivna, hwilkas egendomsförlust uppgår till samma summa.

De första och närmaste behofwen,skall fattigwårdsstyrelsen söka att afhjelpa, men det är en wida kraftigare hjelp, som de många enkorna med sina faderlösa barn behöfwa, de behöfwa sättas i stånd att fortfarande idka sina mäns yrke, på det de må kunna uppfostra och uppföda sina barn, och till en sådan hjelp är Mjellby Församling, som nu i tre år lidit pa engång af swag skörd och swagt fiske oförmögen.

Jag wågar derföre innesluta dessa mina beklaganswärda församlingsboer i wälgörande medmenniskors åtanka och utlofwar, att gemensamt med fattigstyrelsen efter bästa förstånd utdela bland de hjelplösa hwad menniskokärleken, åt dem will meddela, och skola de influtna gåvorna, ehwad de öfwerskickats till denna Tidnings Redaktion, till mig eller till Kustchefen Landergren, noga blifwa redowista.

Sölvesborg och Mjellby den 9 maj 1854

H.B. Hammar

De medel som här inflyta åt de beklaganswärde fiskarefamiljerne, skola i denna Tidning blifwa redowista.