E:20 Arrende 1885

Till Fiskaren Johan Johnsson och hans hustru Anna Nilsdotter på Tosse
Har jag härmed under Fyratio Nio års tid från denna dag räknat bortstädt
den under mitt hemman No 1 o 15 Istaby lydande s.k. Skrikaplatsen som de
f.n.v. innehafva och bebo och varpå deras egande hus äro uppförda, till
samma innehåll och gränser som den nu innehar dock ega städjaren rätt att
vid södra ändan nedflytta linjen lika med Jöns Bengtsson och Ola Svenssons
södra gärdsgårdar, allt under följande villkor.
1. Öfverenskomna arrendet trettio (30) kronor erlägges hvarje år den 1 juni,
om det då uteblifver eger jordegaren rätt att utan invändning från arendatorernas
sida direkt genom exekutor uttaga beloppet.
2. Denna kontrakt får ej utan jordegarens samtycke öfverlåtas på annan
person än arendatorernas barn.
3. Någon inteckning i mitt hemman för denna kontrakt får ej ega rum.
Med dessa villkor öfverlåter jag nämda plats att under åfvanskrivna tid
af nämda personer oinskränkt brukas och nyttjas.

Försäkras Istaby den 22:dre januari 1885.

Nils Axel Sevelius Nilsson jordegare

Med ofvanstående villkor förklare vi oss nöjde och förbinde oss att desamma ordentligt uppfylla.

Försäkras som ovan.

Johan Jonsson Anna Nilsdotter
m.h.p.p. städjare m.h.p.p.

Bevittnas som ovan.

Fiskaren Ola Johanisson Torsö Elsa Persdotter Torsö

Avskrift gjord av Birgitta Thorö med följande kommentarer
m.h.p.p. betyder ”med hand på penna, egen kommentar”.
Fastigheten No 14 är på hemsidan benämnd Enaholmsvägen 20.
Grannen Jöns Bengtsson som nämns ovan bodde på Oastensvägen 1.
Grannen Ola Svensson som nämns ovan är troligtvis Elias Svensson på Enaholmsvägen 25.
Dessa tre fastigheter har idag stenmurar i linje åt söder.