E:17 Arrende 1869

Till Fiskaren Ola Johansson på Hälevik
samt Hustru och barn öfverlämnar jag på 49 års tid den fiskeplats som
Pehr Hansson innehade emot årlig afgäld 20 Riksdaler Riksmynt som skall betalas
Den 1 augusti varje år och tillträdet på platsen sker nu genast då detta
årligen fullgörs och ingen öfverträdelse sker hafver de en orubbad besittning
på förenämda år. Skulle någon försummelse ske eller förbrytelse upphör
kontrakten, som stadfästes i vittnes närvaro. Observeras att intet någon inteckning äger rum i detta kontrakt.

Istaby den 4 Mars 1869

Inga Nilsdotter Ola Johannesson
Jordägare Städjare

 

Till vittne Olof O.I B. Isberg och Elias E.O.S. Olsson båda i Istaby.


Avskrift gjord av Birgitta Thorö med följande kommentarer:

Det ska vara Johannesson, ej Johansson.